Kategoriler
Haberler
Özelge 2
Başlık Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımında İlişkili Kişinin Tespiti hk.
Tarih 20/02/2012
Sayı B.07.1.GİB.4.59.15.01-KVK-87-2011-11
Kapsam  
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü
  İVEDİ
Sayı : B.07.1.GİB.4.59.15.01-KVK-87-2011-11 20/02/2012
Konu : Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımında İlişkili Kişinin Tespiti  
         
İlgide kayıtlı dilekçenizde, her türlü tekstil ürününün imali ve satış faaliyeti ile iştigal ettiğinizi ve çeşitli kurumlardan aldığınız denim kumaşlardan kot pantolon üretiminde bulunduğunuzu, satışlarınızın % 60 ını ortaklık yapısı açısından şirketinizle hiçbir bağı bulunmayan Merkezi ...Türkiye ...Şubesine yaptığınızı, adı geçen şirketin kendilerine yapılan üretim ve satış nedeniyle zaman zaman şirketinizde çalışan personelin özlük hakları, genel sağlık ve çevre sağlığı konularında denetim yaptığı ve uyarılarda bulunduğu, üretimde kullanılan bazı hammaddelerin alınması konusunda da yönlendirmeler yaptığı belirtilerek, ortaklık açısından bir bağı olmayan ancak satışlarınızın % 60 gibi önemli bir kısmını yaptığınız bu şirketin Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinde tanımlanan ve transfer fiyatlandırması açısından ilişkili kişi olarak kabul edilip edilmeyeceği hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında kurumların, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunmaları durumunda, kazancın tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılacağı; alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemlerin her hal ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirileceği, ikinici fıkrasında ise ilişkili kişinin kurumların kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları ifade ettiği hüküm altına alınmıştır.
Konuya ilişkin açıklamaların yapıldığı 1 seri numaralı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğin "3- İlişkili Kişi" başlıklı bölümünde, kurum ve/veya ortakları ile ilişkili kişi kapsamında değerlendirilebilecek kişi ve kurumlar ayrıntılı olarak açıklanmış ve ayrıca her işlemin kendi koşulları içinde değerlendirileceği belirtilmiştir.
Öte yandan, Tebliğin aynı bölümünün "3.1.3" alt bölümünde de, kurumun veya ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumlar ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Bu çerçevede, şirketiniz ve ortakları ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişki bulunmaması şartıyla, şirketinizin ... İstanbul Şubesi ile ilişkili kişi kapsamında değerlendirilmemesi gerekmektedir.
Ancak adı geçen şirketin ilişkili kişi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğinin tespitinde, yapılan faaliyetin niteliği ve sözleşme koşullarının da gözönünde bulundurulması ve ortaklık ilişkisi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, anılan Tebliğin ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde değerlendirme yapılması gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
   
(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
 
 
Özelge 3:
 
Konu: Serbest Bölgede faaliyette bulunan şirketin, gerek yurt içi gerekse yurt dışında bulunan ilişkili kişilerle mal veya hizmet alım ya da satımı yapmış olması durumunda transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hk.
Tarih 21/02/2012
Sayı B.07.1.GİB.4.59.15.01-KVK-235-2011-13
Kapsam  
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
TEKİRDAĞ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Usul Müdürlüğü
   
Sayı : B.07.1.GİB.4.59.15.01-KVK-235-2011-13 21/02/2012
Konu : Serbest bölgelerde transfer fiyatlandırması  
         
İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketinizin ... Serbest Bölge sınırları içerisinde faaliyet gösterdiği ve üretime konu olacak herhangi bir faaliyetinin olmadığı belirtilerek Başkanlığımızdan görüş talep edilmiştir.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında, kurumların, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunmaları durumunda, kazancın tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılacağı; alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması ve verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemlerin her hal ve şartta mal veya hizmet alım ya da satımı olarak değerlendirileceği, ikinci fıkrasında ise ilişkili kişinin; kurumların kendi ortakları, kurumların veya ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurum ile idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları ifade ettiği hüküm altına alınmıştır.
Anılan madde hükmünün uygulanmasına ilişkin usullerin düzenlendiği 2007/12888 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının "Kapsam" başlıklı birinci maddesinde, Türkiye'deki tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumların tamamının bu düzenlemenin kapsamı içinde olduğu, aynı Kararın "Amaç" başlıklı ikinci maddesinde de bu düzenleme ile, ilişkili kişilerle mal veya hizmet alım ya da satımında bulunan gerçek kişi ve kurumların gelirlerinin tam ve doğru olarak beyan edilmesinin sağlanması ve transfer fiyatlandırması yoluyla vergi matrahının aşındırılmasının engellenmesinin amaçlandığı belirtilmiştir.
Bu hüküm ve açıklamalara göre, ... Serbest Bölgesinde faaliyette bulunan şirketinizin, gerek yurt içi gerekse yurt dışında bulunan ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine göre tespit ettiği fiyat veya bedel üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımı yapmış olması durumunda transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımından söz edilmeyecektir.
Öte yandan anılan madde ile yapılan düzenlemelere ilişkin ayrıntılı açıklamaların yapıldığı 1 seri numaralı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğin "7.1- Yıllık Belgelendirme" başlıklı bölümüne2 seri numaralı Tebliğ ile eklenen düzenlemelere göre;serbest bölgede faaliyette bulunan şirketinizin 01/01/2008 tarihinden itibaren ilişkili kişilerle yaptığı yurt içi işlemlerine ilişkin olarak ilgili bölümde belirtilen bilgi ve belgeleri içeren Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunu kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresine kadar hazırlaması ve bu süre sona erdikten sonra istenmesi durumunda, İdare'ye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz etmesi gerekmektedir. Yine aynı Tebliğde yer alan açıklamalar gereğince, şirketinizin ilişkili kişilerle yaptığı yurtdışı işlemlerine ilişkin olarak Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu hazırlamasına gerek bulunmamaktadır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
   
(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.
http://www.gib.gov.tr/clear.gif
 
http://www.gib.gov.tr/clear.gif