Kategoriler
Haberler
Altıncı Bölüm
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük

MADDE 20 - (1) Bu Karar, 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 21 - (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.